Raadsverslagen De Ronde Venen

Raadsverslag 2 november 2023

Programmabegroting 2024 door gemeenteraad aangenomen

 

MIjdrecht – De raadsvergadering van 2 november bevatte een tweetal grote onderwerpen, n.l. de bestuursrapportage 2023 en de Programmabegroting 2024.

CU/SGP was van mening dat er geen toevoeging aan de Algemene Reserve plaatsvindt, waardoor er een positief resultaat te zien is. Of dit goed is voor de komende jaren betwijfelt de fractie CU/SGP. Zij dienden een amendement in om dit terug te draaien. Na discussies in de raad werd duidelijk dat er meerdere fracties voor het amendement zouden stemmen. Tijdens de stemming in de besluitvormende vergadering werd het amendement door de raad aangenomen.

Na de behandeling van de bestuursrapportage 2023 kwam de Programmabegroting 2024 aan de orde. Het CDA vond dat er te weinig openheid van zaken was omtrent de bestrijding van ondermijning. Daarnaast maakt het CDA zich zorgen over de financiën van de gemeente en dan met name over de hoogte van het eigen vermogen en de algemene reserve. Deze dalen scherp de komende jaren.

PvdA/GL was blij met de toelichting op plannen en ambities. Veel plannen worden nu uitgevoerd, waar vroeger geen steun voor was. Wel heeft de PvdA/GL zorgen over de financiële situatie in de toekomst.

D66 was blij met de begroting en blijft optimistisch.

IC kon zich op grote lijnen vinden in de begroting. Er is een grote rol voor inwonersparticipatie, zoals ‘Goud in je wijk’. Dorpshuizen zoveel als mogelijk multifunctioneel inzetten, aldus IC.

VVD is blij met deze sluitende en solide begroting voor 2024 en 2025, zonder stijging van lasten voor inwoners en ondernemers.

LEF daarentegen was niet tevreden over het interen op het vermogen, ondanks dat de begroting sluitend was. Er zijn hoog oplopende investeringen, waarbij structurele maatregelen nodig zijn. LEF is niet te spreken over het aantal van 210 inwoners,die in de bijstand moeten leven en wil meer inspanningen daarvoor. Een ingediende motie van LEF en PvdA/GL om langs de N201 ter hoogte van het bedrijventerrein Flex woningen te bouwen, kon niet rekenen op voldoende steun en werd verworpen.

RVB kijkt uit naar nieuwe regering en zijn blij met extra geld voor groenbeheer. RVB blijft erbij dat er geen plaats is voor windturbines en vindt dat de dure afvalplannen in de prullenmand moeten. SenP is van mening dat regels en wetten niet zijn te begrijpen door senioren en vindt dat er veel meer seniorenwoningen nodig zijn.

Volgens CU/SGP staan alle seinen op rood, desondanks lijkt de begroting voor de volgende jaren positief te zijn. We moeten onze focus richten op de kerntaken en rekening houden met de volgende generaties.

In de besluitnemende vergadering werden naast de akkoordstukken, de Programmabegroting 2024-2027 en ook de 2e Bestuursrapportage unaniem aangenomen. Een amendement van CU/SGP om de structurele bijdrage aan de algemene reserve te handhaven werd unaniem aangenomen. Een motie van LEF en PvdA/GL om tweederde goedkope koop- en huurwoningen in een nieuwbouwproject te realiseren werd eveneens aangenomen.