Raadsverslagen De Ronde Venen

Raadsverslag 24 april 2024

Ruimtelijk Kader nieuwbouw gemeentehuis door raad aangenomen

Voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad op 24 april 2024 herdachten burgemeester Maarten Divendal en huidig fractievoorzitter Erik de Haan, de heer Gert Luijer, voormalig fractievoorzitter van Ronde Venen Belang. Hij overleed maandag 22 april 2024. Het raadsvoorstel Ruimtelijk Kader nieuwbouw gemeentehuis wekte bij vrijwel alle fracties wat wrevel op. Als een van de uitgangspunten was de behoefte aan een sober en functioneel gebouw meegegeven. Tot schrik van raadsleden vonden ze hiervan weinig terug. RVB reageerde dat er absoluut geen OZB verhoging in de planning was. Tegenvallers stapelen zich op vanuit Den Haag en nemen onaangename proporties aan. Er zal grondig moeten worden gekeken naar de benodigde investeringen, aldus RVB. Daarnaast wordt gekozen voor 4 bouwlagen, terwijl bouwaanvragen van ondernemers in de nabijheid geen vergunning hebben gehad voor 4 bouwlagen. LEF had ernstige bedenkingen tegen het financiële verhaal en sloten zich aan bij de bedenkingen van RVB. CU/SGP daarentegen betoogde dat het bij het Ruimtelijk Kader niet gaat over de financiën, het kader ziet er goed uit en zal door CU/SGP gesteund worden. Het voorstel werd door de raad aangenomen. Het akkoordstuk Bestemmingsplan Rijksstraatweg 155 Baambrugge werd aangenomen met 23 stemmen voor en 1 onthouding van stem.

Het raadsvoorstel tussentijdse evaluatie jeugdbeleidsplan 2020-2026 werd aangenomen. De motie effectief jeugdbeleid werd aangenomen, evenals het raadsvoorstel Woonzorgvisie De Ronde Venen ‘Wonen en Zorg in Balans’. Het raadsvoorstel Klimaat adaptatieplan 2024-2027 werd unaniem aangenomen. De motie Evalueren op resultaat werd niet aangenomen door de raad. De motie subsidie lokale partijen en de motie van treurnis over de Jeugdzorg werden unaniem aangenomen. De motie Grip op de Jeugdzorg werd niet door de raad aangenomen.

Raadsverslag 28 maart 2024

Raad keurt bestemmingsplan Lange Coupure 1A goed

Mijdrecht – In de raadsvergadering van 28 maart 2024 heeft de gemeenteraad besloten om goedkeuring te verlenen voor de oprichting van een bedrijfsgebouw aan de Lange Coupure 1A te Abcoude. Tijdens de voorbereidingen voor de behandeling van dit voorstel waren diverse zienswijzen binnengekomen, waarin belanghebbenden aangaven dat de omvang van het bouwplan dusdanig was dat het historische schootsveld van het voormalige Fort Abcoude in gevaar zou komen. Dit schootsveld was het terrein dat binnen het bereik van de kanonnen van Fort Abcoude vrij moest blijven van bebouwing.

De aanvrage werd in eerste instantie afgewezen, waarna diverse zienswijzen werden ingediend. Na diverse gesprekken en het voorbereiden van 2 amendementen waarmee de gemeenteraad het raadsvoorstel tekstueel kon aanpassen, werd het raadsvoorstel voor besluitvorming voorgelegd aan de raad. Mede door overleg met de provincie, die in een andere aanvraag akkoord was gegaan met het bouwen binnen het schootsveld, kon de gemeenteraad besluiten om de aanvrage goed te keuren. Nu kan een bestaand gebouw van 110 m2 met een bouwhoogte van 5,85 meter gesloopt worden. Daarna wordt een nieuwe opslag gebouwd van 450 m2 met een bouwhoogte van 7 meter. Voorwaarde is wel dat in de nieuwe opzet geen buitenopslag meer zal worden toegestaan.