Raadsverslag DRV 30 juni & 5 juli

Geen windmolens in De Ronde Venen

Mijdrecht – Via een digitale vergadering heeft de gemeenteraad in een marathonzitting van drie avonden, ingestemd met de Beleidsnota  zoekgebieden voor Zonnevelden en Windmolens. Woensdag 30 juni en donderdag 1 juli werd tijdens de meningvormende vergadering uitvoerig het raadsvoorstel zoekgebieden Wind en Zon besproken. Al lange tijd werd het in De Ronde Venen duidelijk dat er weinig tot geen draagvlak is voor het plaatsen van windmolens. Duizenden handtekeningen werden verzameld om de politieke partijen ervan te overtuigen dat dit geen haalbare kaart is. Vooral de zoekgebieden wind in het oostelijk deel van de gemeente bij Abcoude leken daardoor onhaalbaar. Niet alleen vanwege de beschermde Unesco status van het Gein gebied, maar zeker ook de geplande hoogte van de molens met de daaraan verbonden (mogelijke) gezondheidsrisico’s werden er de oorzaak van dat er vrijwel geen draagvlak voor windmolens is. Een amendement van VVD en Ronde Venen Belang om windmolens uit te sluiten van de zoektocht naar nieuwe energie kreeg onlangs de steun van het CDA en Seniorenpartij. Het amendement werd tijdens de besluitnemende vergadering op maandagavond 5 april aangenomen door de raad. Of er daarmee helemaal geen molens zichtbaar zullen zijn in het Gein valt nog te bezien, want de raad van de gemeente Amsterdam handhaaft meerdere zoekgebieden in de omgeving van het Unesco gebied en aan de randen van de stad. De raad van De Ronde Venen zet nu maximaal in op het vinden van gebieden voor zonne energie, waarbij door het CDA geschat wordt dat een oppervlakte van circa 240 voetbalvelden nodig zal zijn. Een motie van D66, CDA, Seniorenpartij en CU-SGP om z.g. boerderijmolens van circa 20 m. hoog planologisch toe te staan werd aangenomen door een overgroot deel van de raad.

Raadsverslag DRV 2&3 juni 2021

Kadernota aangenomen door gemeenteraad

Mijdrecht- Tijdens de online raadsvergadering, gehouden op 2 en 3 juni 2021 is de Kadernota 2022-2025 van de gemeente De Ronde Venen aangenomen met de stemmen van Ronde Venen Belang, CU/SGP en Lijst8 kernen tegen. Nadat in de meningvormende raad op 2 juni alle partijen in de gelegenheid waren geweest om hun standpunten te verwoorden in de algemene beschouwingen, ontstond een debat over alle ingediende moties en amendementen. Over domein 3, waar financiën onder valt, werd een lange tijd gedebatteerd. Door de slechte financiële positie zal gesneden moeten worden in onder meer het voorzieningenniveau, zoals bibliotheken en dorpshuizen. Een amendement om de bibliotheken te ontzien werd niet aangenomen. Unaniem eens waren alle fracties het over een amendement om de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheken en het maatschappelijk werk niet eerder in uitvoering te brengen dan dat er een goed plan voor is. Wel was er ruimte voor kleinschalige aanbieders van jeugdzorg. In het vervolg is dit geen zorg meer die alleen door grote instituten wordt geleverd. Het college wil het werkcentrum aan de Rondweg sluiten en onderbrengen in het gemeentehuis. Unaniem was de raad om dit tegen te houden, mede vanwege de komende renovatie van het gemeentehuis, waarbij de ruimte hard nodig kan blijken te zijn. De motie ‘instrumentenkoffer betaalbare woningen’ werd unaniem aangenomen. Deze ‘koffer’ moet voorzien worden van alle instrumenten die het mogelijk maken om efficiënter de voorbereidingen te doen die de bouw van betaalbare woningen mogelijk maken. Een motie om De Ronde Venen bij de recreanten uit buurgemeenten, met name Groot Amsterdam, als recreatiegebied onder de aandacht te brengen werd door een meerderheid van de raad aangenomen. Ondanks het terugtreden van de gemeente Amsterdam uit het Recreatieschap was de raad van mening dat het enorme potentieel aan recreanten deze stap zinvol maakt