Raadsverslag 3 november 2022

Programmabegroting 2023-2026 aangenomen door gemeenteraad

Mijdrecht – Tijdens de raadsvergadering op 3 november 2022 zijn vanwege langdurige afwezigheid van de raadsleden mevrouw Omar en mevrouw Prins,de heer T. Klinkhamer en de heer W. Verbree benoemd als tijdelijk raadslid.Aan de orde kwam verder de programmabegroting 2023-2026 van de gemeente De Ronde Venen. De fractievoorzitters van de politieke partijen in de raad gaven hun oordeel over de plannen van het college voor de komende die jaar. Door de fracties waren als reactie op de programmabegroting 6 amendementen ingediend en 8 moties. Na overleg binnen de fracties werden in de loop van de vergadering 2 moties door de indieners ingetrokken.De programmabegroting 2023-2026 werd uiteindelijk door de gemeenteraad met de stem van CU/SGP tegen aangenomen.