Raadsverslag 29 juni 2023

Bouwplan Taxicentrale Amstelhoek aangenomen en raad stelt besluitvorming Ruimtelijk Kader Dorpshart Vinkeveen en het Mobiliteitsplan Centrumplan Vinkeveen uit.

Tijdens de raadsvergadering op 29 juni 2023 is mevrouw Sturkenboom-Groesz uit IJsselstein voor de duur van 6 jaar, benoemd als lid van rekenkamer De Ronde Venen.

In de raadsvergadering werd bij aanvang van de vergadering een ordevoorstel gedaan door de fractie van Ronde Venen Belang, om het raadsvoorstel Ruimtelijk kader Dorpshart Vinkeveen en Mobiliteitsplan Centrumplan Vinkeveen niet te behandelen en dit tot na het zomerreces uit te stellen. Tijdens de besluitnemende raad werd dit ordevoorstel met 13 tegen 12 stemmen aangenomen. Bouwplan Taxicentrale Amstelhoek betreft een aantal gebouwen die al jaren niet meer in gebruik zijn. In de gebouwen heeft in 2012 een brand gewoed waarbij een aantal gebouwen is afgebrand. Sindsdien zijn de panden onbewoond. Sinds 2007 ligt er een initiatief van de toenmalige grondeigenaren. In 2011 is de Structuurvisie Amstelhoek opgesteld waarin dit plan is meegenomen. Het plan is dat de 3 bestaande woningen plaats maken voor 18 appartementen, waarvan 4 in het sociale huur segment. Tijdens de stemming in het besluitnemende deel van de vergadering werd het voorstel aangenomen met de stemmen van het CDA tegen, alsmede van twee tegenstemmende  leden van de fractie Ronde Venen Belang.

De motie Voorrang Cruciale beroepsgroepen van LEF en D66 wil speciale aandacht bij het toewijzen van onder andere woningen voor specifieke beroepsgroepen, zoals onderwijzers, politie, verpleegkundigen en verzorgenden een woning vinden in De Ronde Venen als zij daar werken. Deze motie werd aangenomen met de stem van het Inwoners Collectief (IC) tegen. Een motie van VVD, RVB en IC riep het college op om de grote steden niet te volgen in het ‘wegpesten’ van de auto uit de dorpen en parkeerplaatsen voor de auto in nieuwbouwplannen niet steeds verder weg te plaatsen. Het belang van de auto moet erkend worden en er moet voor gezorgd worden dat hier voldoende rekening mee gehouden wordt bij de inrichting van woonwijken en gebieden. Deze motie werd aangenomen door eerder genoemde fracties, alsmede de Senioren Partij.