Raadsverslag DRV 29 & 30 september 2021

Raadsvergadering van 2 avonden brengt niet iets nieuws

Wilnis – Na lange tijd uitsluitend digitaal vergaderd te hebben was het op 29 september eindelijk weer mogelijk om in De Willisstee een raadsvergadering te houden. Op 30 september de meningvormende vergadering met een uitloop naar 30 september. De besluitnemende vergadering vond ook op 30 september plaats. Een volle agenda met maar liefst 11 agendapunten, waaronder de verkeersplannen voor Vinkeveen en de revitalisering brandweerposten binnen de gemeente.

De verkeersstructuur Vinkeveen is bedoeld om de drukte op Herenweg en Kerklaan te verminderen, eenrichtingsverkeer te maken op de Herenweg, een nieuwe ontsluiting op de N201 te maken en om de bestaande aansluiting op de N201 van de Herenweg te wijzigen. De N201 moet volgens de keuze van het college een nieuwe aansluiting krijgen ter hoogte van het bestaande voetpad tussen Julianalaan en Kerklaan een aansluiting gemaakt wordt op de Kerklaan. Om voldoende ruimte te verkrijgen voor deze weg is sloop van tenminste 4 woningen noodzakelijk. Daarnaast moet de bestaande aansluiting van de Herenweg gewijzigd worden. Het viaduct moet verhoogd worden en de aansluitingen verlengd. Door deze wijzigingen komen de mogelijkheden voor bebouwing van het Adelaar terrein ook dichterbij. De nieuwe aansluiting op de N201 biedt ook kansen voor de bouw van woningen aan de noordzijde van de N201. Een lange discussie ontstond om erachter te komen waarom het college voor variant B koos en niet voor variant A. Uiteindelijk stemde de raad met de steun van de coalitiepartijen in met het raadsvoorstel en wordt variant B verder uitgewerkt.

In totaal 9 locaties binnen de kern Abcoude zijn onderzocht om te zien of de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op die locatie tot de mogelijkheden behoorde. Uiteindelijk bleek een strook grond bij de carpoolstrook, in eigendom van de gemeente, het beste uit de bus te komen. Wel moet een wijziging van het bestemmingsplan plaatsvinden, omdat het perceel buiten de zogenaamde “rode contour” is gelegen. De provincie Utrecht staat positief tegenover deze ontwikkeling en wil haar medewerking verlenen aan een bestemmingsplanwijziging. Het raadsvoorstel werd aangenomen door de raad en verder uitgewerkt.