Raadsverslag DRV 28 oktober 2021

Programmabegroting 2022 aangenomen

Mijdrecht – Sinds lange tijd is de vergadering van de gemeenteraad weer gehouden in het gemeentehuis van De Ronde Venen. Vanwege de Corona beperkingen werden de vergaderingen grotendeels digitaal gehouden en sinds een paar maanden weer in De Willisstee in Wilnis. In deze periode is de inrichting van de Raadzaal vernieuwd en opnieuw ingedeeld. Aan de orde was hoofdzakelijk de Programmabegroting 2022, de raad besloot akkoord te gaan met het collegevoorstel het overschot van de ontvangen corona-compensatie om de ondernemers éénmalig tegemoet te komen in 2022 met een verlaging van de OZB van € 450.000 voor niet-woningen. Daarnaast wordt in 2022 een éénmalige compensatie van € 50.000 aan de dorpshuizen verstrekt voor corona gerelateerde maatregelen zoals de aanschaf van ventilatiesystemen. Een motie van D66 om een regeling te ontwerpen om de door Corona ontstane achterstand in het kunstonderwijs en kunsteducatie versneld in te lopen en het resterende budget van

€ 62.000,- voor de kunst en cultuursector aan te wenden werd aangenomen. Een motie van Ronde Venen Belang om te onderzoeken of het groen onderhoud in De Ronde Venen in eigen beheer kan worden genomen werd aangenomen. Met name werd in deze motie gedoeld op het onkruidvrij houden van de openbare ruimte. Een motie van het CDA om de zebra’s bij de Dr. van der Haarlaan in Mijdrecht en de zebra’s op de Kerklaan in Vinkeveen nabij de basisschool alsnog te voorzien van lichtsignalering door  z.g. kattenogen aan te brengen, werd aangenomen. De motie Veteranen in De Ronde Venen van CDA en VVD werd door alle fracties met uitzondering van de Seniorenpartij aangenomen. In de motie wordt het college verzocht om de veteranen in onze gemeente aan te schrijven om samen tot een passende invulling van Veteranendag in De Ronde Venen te komen en daarnaast een locatie aan te wijzen voor een anjer perkje in onze gemeente dat bloeit op veteranendag 25 juni a.s.

De Seniorenpartij was van mening dat veteranen geen behoefte hadden aan een Veteranendag in de gemeente en dat het indienen van de motie een vorm was van symboolpolitiek en dat zij de motie niet gingen ondersteunen. Daarentegen waren PvdA/GL en CU/SGP van mening dat dit absoluut geen symboolpolitiek betrof en juist wel zouden ondersteunen.