Raadsverslag DRV 28 januari 2021

Motie van vrijwel gehele raad over Veenweidebad unaniem aangenomen door gemeenteraad

Mijdrecht – In de digitale raadsvergadering is op 28 januari 2020 het eindrapport behandeld over het onderzoek naar het functioneren van het Veenweidebad, alsmede de mate waarin diverse contractuele verplichtingen met elkaar verweven zijn. Onder de motie genaamd; “Lessen geleerd, maar ook geborgd.” hebben m.u.v. de Seniorenpartij, alle fracties hun handtekening gezet vanwege de grote financiële en contractuele verplichtingen voor de gemeente. De partijen constateerden dat; ‘-De meest belangrijke bevindingen uit het onderzoek waren, dat er onvoldoende attentie is geweest op het monitoren van de nakoming van verplichtingen met mogelijke financiële risico’s en onvoldoende controlemogelijkheden voor de raad, alsmede dat de gemeente, naast de grote financiële verplichtingen ten aanzien van het Veenweidebad, ook nog een groot aantal andere contractuele verplichtingen met een substantiële omvang heeft en dat de raad in een aantal gevallen geen of onvoldoende zicht heeft op de daaraan ten grondslag liggende wederzijdse verplichtingen van partijen en de naleving daarvan-’. De partijen erkennen onder meer dat er lessen getrokken moeten worden uit het onderzoek en dat er zicht gehouden moet worden op andere dossiers van enige financiële omvang en dat de raad behoefte heeft aan informatie over contractuele verplichtingen, financieel belang en majeure risico’s en de wijze waarop nakomen van verplichtingen worden bewaakt. De motie draagt het college op om tijdens een eerstvolgende auditcommissie onder meer een overzicht te presenteren van de financiële belangen van de gemeente, groter dan 1 miljoen euro. De motie werd tijdens de besluitnemende raad van 1 februari unaniem door de raad aangenomen. De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het college om vanwege de Corona maatregelen de benoeming van Lucas Kroon tot kinderburgemeester en Sanne Wigt tot loco-kinderburgemeester te verlengen van 30 januari 2021 tot 1 augustus 2021. De  motie uitstel vaststellen zoekgebieden Zon en Wind van Ronde Venen Belang, Seniorenpartij De Ronde Venen en Lijst 8 kernen is in de besluitnemende raad van 1 februari niet aangenomen. De fracties wilden dat het raadsvoorstel Zoekgebieden Zon en Wind pas na na de zomer van 2021 aan de raad wordt voorgelegd en dat na overleg met de raad, een nieuw en uitgebreider traject m.b.t. inwonersparticipatie en het vaststellen van de zoekgebieden tot stand komt. Met alleen de stemmen van Ronde Venen Belang, Seniorenpartij, Lijst 8 kernen en CU/SGP voor werd de motie verworpen. Een motie van CDA, PvdA/GL en RVB om de toename van de eenzaamheid in De Ronde Venen, mede als gevolg van Covid, aan te pakken, werd met de stemmen van VVD en D66 tegen aangenomen door de raad. Om de eenzaamheid aan te pakken zijn reeds meer dan 200 gemeenten in Nederland actief met het programma “Eén tegen Eenzaamheid”. De gemeente gaat dit, samen met Tympaan/de Baat, aanpakken in De Ronde Venen.