Virtueel afscheid van Kiki Hagen, wethouder van De Ronde Venen

Mijdrecht – Tijdens de meningvormende raadsvergadering op 1 april 2021 is virtueel afscheid genomen van Kiki Hagen, voormalig wethouder voor D66 van De Ronde Venen. Door haar benoeming als lid van de Tweede Kamer heeft zij haar functie als wethouder neergelegd. Cees van Uden, nog niet zolang fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad, heeft haar opgevolgd. Oud fractievoorzitter van D66, Meindert Brunia, nam daarop het fractie-voorzitterschap weer over van Cees van Uden. Vervolgens werd als opvolger van Cees van Uden, mevr. J.D. Freeve benoemd tot lid van de raad. Daarnaast werden twee nieuwe fractieassistenten van D66 (Amal Omar en Michelle van Huijstee) benoemd. Om dit alles mogelijk te maken in de digitale raadsvergaderingen moesten echter de leden van de gemeenteraad fysiek in het gemeentehuis hun stem uitbrengen om deze wijzigingen te bekrachtigen. Dat hield in dat zij allen van huis naar het gemeentehuis moesten gaan om te stemmen. De raadsleden, de heer Stam (voorzitter), de heer Rouwenhorst en mevrouw Becker werden benoemd in de commissie onderzoek geloofsbrieven voor de wethouder en het nieuwe raadslid.

Nadat de commissie de geloofsbrieven had goedgekeurd werd door allen in het gemeentehuis fysiek de eed of belofte afgelegd ten overstaan van burgemeester Maarten Divendal. Tenslotte werd digitaal door het college en de raad afscheid genomen van Kiki Hagen die daarvoor in het Tweede Kamergebouw in de fractiekamer van D66 had ingelogd bij de raadsvergadering. Al met al een behoorlijke operatie in deze Corona tijd die verder overigens vlekkeloos verliep.

In de besluitnemende raadsvergadering op 6 april werd het raadsvoorstel om de verkoop- en verhuurprijzen van snippergroen te herzien, aangenomen. Een motie van  PvdA/GroenLinks en Ronde Venen Belang omtrent klimaat adaptatie en biodiversiteit werd niet aangenomen. De moties ‘Groen voor Groen’ en ’Groen ook Groen houden’ van PvdA/GroenLinks en Ronde Venen Belang werden eveneens niet aangenomen. Het raadsvoorstel Toetreding tot de netwerkorganisatie U10 van 10 samenwerkende gemeenten in Utrecht werd met de stemmen van Ronde Venen Belang en Lijst8 kernen tegen, aangenomen. Een gewijzigde motie van CU-SGP, Seniorenpartij, RVB en VVD omtrent de werkwijze binnen de 16 Utrechtse deelnemende gemeenten (U16) werd unaniem door de raad aangenomen. Een motie om de evaluatie van de afvalinzameling uit te stellen naar een latere datum, ingediend door de collegepartijen VVD, CDA en D66, werd met de stemmen van de fractie PvdA/GroenLinks tegen, aangenomen. Als laatste werd een motie van Ronde Venen Belang om onderzoek te doen naar het plaatsen van meer windmolens op zee, met de stemmen van PvdA/GroenLinks tegen, aangenomen.

.