Raadsverslag De Ronde Venen 4 juni 2020

Eerste raadsvergadering live sinds de Corona uitbraak

Mijdrecht – Donderdagavond 4 juni is de eerste live raadsvergadering gehouden sinds zondag 15 maart. Op die dag werd als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus het grootste deel van de Nederlandse samenleving stilgelegd. De raad van De Ronde Venen vergaderde sindsdien op afstand via internet. De vergadering van 4 juni werd gehouden in Sporthal De Willistee volgens de regels van het RIVM, zo werd b.v. via internet drie insprekers de kans gegeven om toch van hun inspreekrecht gebruik te maken. De heer G. Luijer werd beëdigd als fractieassistent van Ronde Venen Belang.

Bij het agendapunt aanpassing verkeersstructuur Vinkeveen wilde PvdA/GL meer duidelijkheid krijgen over de gevolgen van de voorgestelde aanpassingen. De fractie wil vooral dat de gevolgen voor de inwoners van Vinkeveen duidelijk worden. PvdA/GL wil wel instemmen met beschikbaar stellen budget voor onderzoek naar de West variant. Lijst8 kernen gaf eveneens aan dat dit voorstel ingrijpend zal zijn voor Vinkeveen. De communicatie met de inwoners is volgens Lijst8 kernen ronduit slecht geweest, de inspraak had veel beter gekund. Het benodigde draagvlak is er nog niet en Lijst8 kernen vond dat het voorstel niet rijp was voor behandeling. CU/SGP vond het voorstel prematuur, niet realistisch en wilde dat het voorstel terug ging naar de commissies. Ronde Venen Belang (RVB) stelde dat de gemeente afhankelijk is van de provincie. De provincie heeft volgens RVB aangegeven, dat er geen ontsluitingswegen op de N201 bij mogen komen. RVB vreest dan ook dat de uitkomst tegen zal vallen en dat het te vroeg is om te besluiten. Beter is het om te weten wat Provinciale Staten wil en toestaat, aldus RVB, en nog aangaf te pleiten voor een Vinkeveens referendum. De VVD was van mening om de Westvariant over te nemen, alle varianten goed uit te zoeken en de Quickscan uit te voeren. Het CDA was voor het onderzoeken van de Westvariant en zou het voorstel steunen. D66 vond dat woningbouw nu niet echt mogelijk is in Vinkeveen. D66 stemt voor het raadsvoorstel en wil graag dat woningbouw in combinatie met de Westvariant mogelijk moet zijn. De Seniorenpartij steunt het raadsvoorstel Quickscan Westvariant. Wethouder Schuurs gaf toe dat er onvoldoende gesprekken zijn geweest met de inwoners, omdat het Coronavirus de kop op stak. Het college onderzoekt nu hoe de inwoners beter kunnen worden betrokken in de gesprekken. PvdA/GL wil bebouwing langs de te realiseren weg in de Westvariant. De gemeente wil liever nog westelijker bebouwing realiseren, maar de PvdA/GL vond dat plan niet realistisch. Tijdens de besluitnemende vergadering werd het raadsvoorstel aangenomen. Het raadsvoorstel Uitvoeringsplan grondstoffen werd met de stemmen tegen van Lijst8 kernen en CU/GL tegen aangenomen. Het raadsvoorstel Aanvullend investeringsbudget ten behoeve bouw veerpont Nessersluis werd in de besluitnemende vergadering aangenomen. Ook een amendement van PvdA/GL, CDA en D66 om ruimschoots voor het einde van de overeenkomst in 2027 tussen gemeente en de exploitant van de pont onderhandelingen te openen over de tarieven en wijze van verrekening met de gemeente. Een motie van PvdA/GL en Seniorenpartij omtrent de opvang van 2.500 vluchteling kinderen uit de Griekse kampen werd niet door de raad gesteund. De verschillen van mening binnen de fracties leidde ertoe dat de motie alleen door de indieners werd gesteund, met daarbij de steun van twee leden van D66.