Raadsverslag 31 oktober 2019:

Programmabegroting 2020 unaniem aangenomen

Mijdrecht – Tijdens de raadsvergadering op 31 oktober 2019 is de programmabegroting 2020 unaniem door de gemeenteraad aangenomen. In de commissievergaderingen, voorafgaand aan de begrotingsvergadering, was al door het college de nodige informatie  verstrekt. Langdurige discussies waren hierdoor niet nodig. De programmabegroting 2020 is sluitend, maar er zijn in de toekomst aanwijzingen dat de tekorten zullen oplopen. Iets waar de meeste fracties bezorgd over zijn, zo bleek uit de beschouwingen van de fractievoorzitters. D66 was bereid om de schouders te zetten onder komende milieuproblemen. CU/SGP zag in de toekomst een stijging van de afvalstoffenheffingen aankomen om de gemeente financiën gezond te houden. De CU/SGP wacht nog steeds met smart op het Jeugdbeleidsplan. RVB was blij met een compleet sluitende begroting, maar waarschuwde dat er een stijgend financieel tekort dreigt en noemde het een begroting van plunderen naar plunderen. De VVD vond het een mooie begroting, maar blijft waakzaam om bij dreigende problemen direct door te kunnen pakken. Het CDA vond dat de begroting nu wel sluitend is, maar dat door de stikstof problematiek en de stijgende kosten van afvalverwerking de vinger aan de pols gehouden moet worden. Wat voor gemeente willen wij zijn, vroeg het CDA zich af. We moeten de leefbaarheid van onze kernen aanpakken en de inwoners actief daarover mee laten denken, aldus het CDA. Lijst8Kernen was blij met de sluitende begroting maar waarschuwde eveneens voor dreigende tekorten in de toekomst. De Seniorenpartij vond dat door deze sluitende begroting de continuïteit was gewaarborgd en vonden dit een goede zaak. Ook de Seniorenpartij waarschuwde voor de tekorten in de komende jaren. PvdA/GroenLinks wilde concrete maatregelen om dreigende tekorten op te kunnen vangen en drong ook aan om woningen te bouwen waar echt behoefte aan is in de gemeente. Wethouder Schuurs van Financiën deelde de opvatting van de raad dat voorzichtig moet worden omgegaan met de financiering van enkele grote projecten in de komende jaren. Wethouder Kroon wil snel 3000 woningen bouwen, maar daar hebben we wel de steun van de provincie nodig. Wethouder Hagen gaf aan dat in januari 2020 het afvalbeleidsplan opnieuw zal worden aangeboden aan de raad. Burgemeester Divendal gaf aan dat het college rondom januari 2020 de ideeën over de toekomst van het gemeentehuis naar buiten zal brengen. Moties en amendementen omtrent gezondheidsbeleid van CU/SGP, jeugdzorg en huishoudelijke hulp van RVB en jeugdhulp en huishoudelijke hulp van CU/SGP kregen onvoldoende steun van de raad. Een motie voor beter openbaar vervoer naar de nieuwe MBO Campus in Lage Weide (Utrecht) werd unaniem gesteund door de raad. Het raadsvoorstel programmabegroting 2020 werd tenslotte unaniem door de raad gesteund.