Raadsverslag 27 mei

Kadernota 2019 aangenomen door gemeenteraad

Mijdrecht – Op maandagavond 27 mei 2019 en dinsdagavond  28 mei 2019 is de Kadernota 2019 door de gemeenteraad aangenomen. In de Kadernota beschrijft het college de belangrijkste ontwikkelingen, met de daarbij behorende financiële effecten.
Ook worden in de Kadernota een aantal kaders en beleidsvoornemens beschreven waarna deze worden uitgewerkt in de Programmabegroting 2020. De fractie van Ronde Venen Belang was van mening dat er in de Kadernota geen beleid en kaders voor de toekomst worden aangegeven, iets waar de meeste partijen in hun uitspraken genuanceerder over waren. Alle fracties waren het er over eens dat goede en betaalbare woningen bovenaan de prioriteitenlijst moeten staan. Dat door het huidige systeem van Rode Contouren er nog maar weinig bouwgrond beschikbaar is, baart alle partijen zorgen. Alle partijen vinden dit probleem een goede reden om in gesprek te gaan met de provincie Utrecht. Een onderwerp wat discussies opleverde, was de Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ-jeugd. In Abcoude was het niet mogelijk gebleken om een POH GGZ-jeugd onder te brengen bij de huisartsen. Het college vond dat deze dan maar ondergebracht moest worden bij het kernteam. Tijdens de vergadering bleek dat een POH wordt vergoed door de verzekeraars, maar een Praktijk Ondersteuner in een kernteam slechts gedeeltelijk vergoed wordt door de verzekeraars. Dit betekent wel een financieel nadeel voor de gemeente, die het verschil moet bijpassen. Door het indienen van een amendement door RVB, CDA en VVD werd een oplossing gevonden door een Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) en een Praktijk Ondersteuner (PO) voor een werkdag per week bij een kernteam te plaatsen. De gehele raad stemde in met dit amendement. Tijdens de besluitnemende vergadering op dinsdagavond 28 mei werd de Kadernota 2019 door de raad goedgekeurd met de stem van Ronde Venen Belang tegen.