Raadsverslag 26 september 2019:

College van De Ronde Venen verder met 3 wethouders

Mijdrecht- Door het onverwachte terugtreden van wethouder Marja Becker (Seniorenpartij) uit het college van De Ronde Venen op zondag 15 september 2019 werd op initiatief van de fractie CU-SGP tijdens de raadsvergadering op 26 september een interpellatiedebat gehouden om opheldering te krijgen over de ontstane situatie.

Nogal verbaasd was fractievoorzitter Stam (CU-SGP) over de wijze waarop deze ontwikkelingen via persberichten naar lokale media naar buiten waren gebracht en het ontbreken van reacties van de overige coalitiepartijen. In de daarop volgende discussie werd de Seniorenpartij en de collegepartijen onder andere gevraagd, waarom er geen overleg had plaatsgevonden met andere fracties. Volgens de Seniorenpartij heeft Ronde Venen Belang samen met het CDA en D66 voor een onwerkbare situatie gezorgd. Ronde Venen Belang zag dat de samenwerking tussen de collegepartijen moeizaam verliep en in een persbericht verweet de Seniorenpartij Ronde Venen Belang achterkamertjespolitiek. Ronde Venen Belang wilde van de Seniorenpartij weten wat daar van waar was. Fractievoorzitter Luijben van de Seniorenpartij verklaarde dat er startproblemen waren. Het was bij de start van het college duidelijk wennen voor mevrouw Becker en hoe ze moest zoeken naar haar plaats binnen het college. De discussies in de commissievergaderingen van 11 en 12 september waren voor ons de welbekende druppel, aldus Luijben. Wij kregen de indruk, dat niet de inhoud van de stukken het probleem waren, maar wel de wijze van het presenteren ervan. Dit werd versterkt door de onverwachte aanval op de persoon Becker tijdens de vergadering van 11 september door coalitiepartner VVD. De VVD trok het leiderschap van mevrouw Becker in twijfel tijdens de discussie over het afvalstoffenplan. Kritiek is altijd juist, maar dan hadden wij verwacht dat deze kritiek vooraf in een bespreking naar voren zou zijn gebracht, aldus de heer Luijben. Niets wees erop dat deze aanval zou plaatsvinden, er was nog steeds sprake van een goede verstandhouding tussen de coalitiepartijen. Een zelfde situatie ontstond op 12 september tijdens de behandeling van de Cultuurnota. In goed overleg met wethouder Becker hebben wij toen besloten dat dit zo niet verder kon gaan en dat het beter was voor alle partijen dat mevrouw Becker met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden zou neerleggen. De heer Luijben bood de raad zijn oprechte verontschuldigingen aan. Tijdens het proces voerden emoties de boventoon bij de Seniorenpartij en zijn er onvergeeflijke fouten gemaakt, aldus Luijben. In totaal zijn drie persberichten gemaakt en afgekeurd. Per abuis is het eerste afgekeurde persbericht ongewijzigd verzonden, waarvoor ik de volledige verantwoording op mij neem en excuses aanbiedt, zo zei de heer Luijben, het zorgde voor commotie bij de Seniorenpartij, maar ook bij de ontvangers van dit bericht. In dit bericht werd onder andere D66 groot onrecht aangedaan, terwijl juist D66 zich altijd een goed coalitiegenoot had getoond en meerdere malen steun hadden gegeven aan onze wethouder tijdens moeilijke momenten. Ook bood Luijben excuses aan Ronde Venen Belang aan. In de eerste maanden van de coalitie vond Luijben dat de RVB zich vaak liet leiden door rancune, maar steeds vaker vond de Seniorenpartij dat RVB met kennis van zaken sprak in discussies. Dat de overblijvende partijen het coalitieakkoord onverkort handhaven is voor de Seniorenpartij reden om dat akkoord te blijven steunen.

Het afvalstoffenplan werd voor nader beraad teruggenomen door het college, de nota lokale belastingen werd in de besluitnemende raadsvergadering aangenomen met de stemmen van RVB tegen. Het bestemmingsplan Groenlandsekade 5 werd aangenomen met de stemmen van RVB tegen. Het bestemmingsplan Baambrugse Zuwe 127 C1 werd aangenomen met de stemmen van CU-SGP tegen en werd de zienswijze jaarrekening 2018 Stichtse Groenlanden unaniem aangenomen.