Raadsverslag 21 maart

Pilot snippergroen Abcoude aangenomen

Mijdrecht – Tijdens de raadsvergadering van 21 maart 2019 is het voorstel aangenomen om om een pilot snippergroen te gaan doen. De pilot behelst de inventarisatie van door bewoners, al dan niet met instemming van de gemeente, in gebruik genomen openbaar groen. De situatie is ooit al door de toenmalige gemeente Abcoude uitgezocht. Maar gebleken is dat sinds 2004, dus nog ten tijde van de gemeente Abcoude, geen verrekening van de huurprijzen met de inwoners meer heeft plaatsgevonden. In 2012 is al een onderzoek uitgevoerd. De reden waarom er de afgelopen jaren geen actie is ondernomen is een andere prioriteitstelling en beperkingen in de personele capaciteit van de gemeente. Hoe langer het duurt voordat er actie wordt ondernomen, hoe groter de kans dat de gemeente geen aanspraak meer kan maken op haar grondeigendom door verjaring. In het voorstel wordt gevraagd om een budget van 63.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor een periode van 3 jaar. D66 diende een amendement in om de termijn van 3 jaar terug te brengen tot 1 jaar. Daarnaast werd in het amendement geconstateerd dat het onduidelijk blijft of de pilot Abcoude een vervolg krijgt in andere kernen en waarvan dit afhangt. Eveneens is het onduidelijk wat de duur is van de pilot in Abcoude. In de discussie bleek dat een meerderheid van de raad dit amendement ging steunen. Wethouder Kroon gaf als tegenargument aan dat door de krapte op de arbeidsmarkt geen personeel kon worden gevonden om een project van 1 jaar uit te voeren. Tijdens de besluitnemende raad werd het amendement en het raadsvoorstel aangenomen met de stemmen van de CDA fractie tegen. Een vol parkeerterrein op het burg. Haitsmaplein, een vol parkeerterrein langs de Rondweg en de toenemende parkeerdruk in de woonstraten rondom het centrum van Mijdrecht, is er de oorzaak van dat een raadsvoorstel is aangenomen om het parkeren op de Rondweg uit te breiden met 60 plaatsen. Het huidige parkeerterrein wordt volgens de plannen gelijktijdig opgeknapt. Een amendement van RVB, CU/SGP en PvdA/GL om maximaal 50 plaatsen aan te leggen op de Rondweg en te wachten op een totaalplan haalde het niet. 

Aan het einde van de besluitnemende vergadering werden de geloofsbrieven van de heer E.A. Dohle goedgekeurd. De heer Dohle (VVD) werd door burgemeester Divendal benoemd tot lid van de gemeenteraad, vanwege het vertrek van mevrouw S. Vreugdenhil. Ook werd de heer Simons benoemd tot fractieassistent van de fractie ChristenUnie/SGP, vanwege het vertrek van de heer Vennik.