Raadsverslag 19 april

Bestemmingsplan Rijksstraatweg 107 Baambrugge aangenomen

Mijdrecht – Tijdens de raadsvergadering van 18 april werd de heer Smets benoemd als voorzitter van de Rekenkamercommissie, als opvolger van mevrouw Quapp. Tevens werd mevrouw Lettinga benoemd als lid van de Rekenkamercommissie, als opvolgster van de heer van Vugt.  Op het terrein van Rijksstraatweg 107 Baambrugge staan een aantal karakteristieke gebouwen, die onderdeel uitmaken van een plan om meer ruimte te creëren.

Nadat in januari 2019 de eigenaar van Rijksstraatweg 107 was begonnen met slopen van bedrijfsbebouwing zonder een vergunning, werd een bouwstop opgelegd. Twee bijgebouwen van het voormalige boerenerf, een jongveestal uit de 18e eeuw en een wagenschuur uit de 19e eeuw hebben een hoge cultuurhistorische waarde en krijgen de aanduiding ‘karakteristiek’, waarmee deze gebouwen een beschermde status krijgen. De VVD steunde het voorstel mede vanwege het meedenken van de gemeente op grond van het bestemmingsplan Buitengebied. Het CDA steunde het voorstel op voorwaarde dat de initiatiefnemer in 2020 daadwerkelijk start met restauratie van de oude bebouwing. PvdA/GL steunde het voorstel niet omdat er afgeweken wordt van de sloop/nieuwbouwregeling in het bestemmingsplan Buitengebied en er dus sprake van een precedentwerking kan zijn. RVB vond dat er teveel open eindjes in de afspraken zitten. Daarnaast kon het alvast beginnen met werkzaamheden zonder enige vergunning er bij RVB niet door de beugel. RVB kondigde aan tegen te zullen stemmen. Het behoud van mooie bebouwing in het buitengebied was voor D66 reden om voor het voorstel te gaan stemmen. Volgens Lijst 8 kernen rammelde de overeenkomst aan alle kanten en kondigde aan tegen te gaan stemmen. De Seniorenpartij was van mening dat hier sprake was van koehandel en zouden tegen stemmen. CU/SGP ging ook niet steunen omdat het een boterzacht plan was en waarschuwde voor een precedentswerking vanwege de medewerking van de gemeente, die kant moeten we niet op, aldus CU/SGP.

Door de fracties van ChristenUnie/SGP en Lijst 8 kernen werd een motie ingediend omtrent de onzekere situatie bij SAVE / Veilig Thuis. De reden voor het indienen van de motie was ingegeven door verontrustende berichten over een groot datalek bij Samen Veilig en Veilig Thuis. Op 10 april werd bekend dat dossiers van duizenden cliënten van Samen Veilig en Veilig Thuis op straat zijn beland bij een datalek. De indieners van de motie omschreven in het laatste punt van de overwegingen dat het de raad verstandig lijkt om een onafhankelijk, grondig en zo breed mogelijk onderzoek te laten doen om duidelijkheid te verkrijgen wat er feitelijk rondom SAVE / Veilig Thuis speelt o.a. met betrekking tot de bejegening van ouders en omgang met de kinderen, de communicatie, juistheid van handelen en de geschiktheid van de daarbij toegepaste kennis en deskundigheid, omgaan met data en informatie, onderlinge doorverwijzing tussen SAVE en Veilig Thuis. CU/SGP en Lijst 8 kernen verzochten het college in de motie om “in overleg met de andere betrokken gemeentes / portefeuillehouders ervoor te zorgen dat in het onderzoek wat de gemeente Utrecht uit gaat voeren ook de problematiek als genoemd in het laatste punt in de overwegingen wordt meegenomen.” Wethouder Hagen gaf in een reactie aan dat het college de motie omarmde en mee te zullen nemen in een binnenkort te houden breed wethoudersoverleg in de regio.

In de besluitnemende raadsvergadering werd het bestemmingsplan Rijksstraatweg 107 Baambrugge aangenomen met de steun van VVD, CDA en D66. De motie van CU/SGP en Lijst 8 kernen over de situatie bij SAVE / Veilig Thuis werd raadsbreed aangenomen